Morphsuits salgsbetingelser

Innledning:
Kjøp foretatt på www.morphsuits.no er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Morphsuits opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt for bruk av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Morphsuits kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene Morphsuits gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 

Ved motstrid mellom opplysningene Morphsuits har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

2. Partene
Selger

Firmanavn: Funny Business International ApS
Kontaktadresse: Meterbuen 15, 2740 Skovlunde, Danmark
E-post: support@morphsuits.no
Telefonnummer: 0045 70203740
Organisasjonsnummer: 32318045

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Morphsuits i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Farger
Vi kan ikke garantere at fargene du ser gjengir de faktiske plaggenes farger helt nøyaktig. Fargene som gjengis avhenger av brukerinnstillingene. 

Ansvar
Morphsuits.no ansvarer ikke ovenfor deg for noen som helst skade, med unntak for tilfeller der bedriftens ansvarsforsikring dekker skaden og under forutsetning at forsikringsgiveren i gjeldende tilfelle godkjenner at utbetaling skjer. Ved slike tilfeller er ansvaret gjennomgående begrenset til høyeste beløp som utgjør innkjøpsprisen for den aktuelle varen eller de aktuelle varene.

5. Ordrebekreftelse
Når Morphsuits har mottatt kjøperens bestilling, skal Morphsuits uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Morphsuits.no så snart som mulig.

6. Betaling
Morphsuits hæver først pengene når varen er pakket og den blir sendt til kjøperen.

7. Levering m.v.
Levering av varen fra Morphsuits til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Den normale leveringstid er 2 - 3 hverdage, dog kan der forkomme mindre forsinkelser i forbindelse med højsæsonner i Februar, Maj og Oktober.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til

avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Morphsuits selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. 

Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Morphsuits innen rimelig tid. Morphsuits er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Morphsuits mottar varen eller varen er stilt til selgerens rådighet. Morphsuits kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Køberen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. 

forbeholder seg retten til å ikke ta i mot eller akseptere retur på brukte og eller ødelagte varer eller forpakninger. Alle varer som returneres må være hele, ubrukt og i original forpakning. Vi aksepterer under ingen omstendighet pakker sendt i retur pr oppkrav.

Vær vennlig å ta kontakt med oss på forhånd om du ønsker å returnere varen(e) du har mottatt, hvis ikke kan returen bli avvist. Vi dekker ikke returkostnader uansett grunn.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Morphsuits ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11. 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Morphsuits melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8

Meldingen til Morphsuits eller kredittyter skal være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Morphsuits sender varer senest 1 hverdag efter ordremodtagelse og tilstræber levering inden for 3. hverdage, men kan ikke give garanti på dette, da selve leveringen sker via 3. part – typisk BRING.

Dersom Morphsuits ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom Morphsuits ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Morphsuits ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Morphsuits at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:
Kjøperen kan heve avtalen med Morphsuits dersom forsinkelsen er vesentlig 
eller hvis Morphsuits ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Morphsuits har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning:
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge 
av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til Morphsuits ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering:
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at 
Morphsuits retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare.
Morphsuits kan motsette seg 
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Morphsuits skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Morphsuits kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Morphsuits tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Morphsuits sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve 
forholdsmessig prisavslag.

Heving:
I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er 
uvesentlig.

Erstatning:
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider 
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Morphsuits ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om  reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Morphsuits eller forhold på selgerens side, kan Morphsuits i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Morphsuits kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. 

Oppfyllelse:
Dersom kjøperen ikke betaler, kan Morphsuits fastholde kjøpet og kreve at 
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Morphsuits sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, 
kan Morphsuits heve avtalen. Morphsuits kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Morphsuits kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Morphsuits har fastsatt. Morphsuits kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:
Morphsuits kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller 
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom kjøperen ikke betaler 
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Morphsuits kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Morphsuits belaste kjøper med et gebyr på kr 250 kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

15. Garanti
Garanti som gis av Morphsuits eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Morphsuits kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Morphsuits skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.